Pages

Saturday, July 17, 2010

यॊग्यता आणी निर्णय

* यॊग्यता आणी निर्णय*
" आपण कोण आहोत ते आपल्या योग्यतेपेक्षासुध्दा आपण घेत असलेल्या निर्णयावर अवलंबून असतं."

No comments: